Award to Recognize the Statistical Society of Canada Recipients

Year Award Winner
2016-2017 Christopher Kevin
2015-2016 Philippa Swartz
2014-2015 Mengyi Li
2013-2014 Sonja Surjanovic
2011-2012 Jeffrey Ting
2010-2011 Yifan (Mike) Xu
2009-2010 Huijing Wang
2008-2009 Jing Cai
2007-2008 Jervyn Ang
2006-2007 Feng Gao
2005-2006 Rina Wang
2004-2005 (Kyle) Kuan-Chiun Wu
2003-2004 Ruowei Zhou
2002-2003 Clement Wu