Academic Merit Award Recipients

Year Award Winner
2016-2017 Ebrahim Adeeb, Sihan Cheng, Richard Groenewald, Nikola Surjanovic, Philippa Swartz, Zhen (Jenny) Wu
2015-2016 Brian Ching, Albert Kho, Yu (Wayne) Wang
2014-2015 Yifan Hao, Chuyuan Lin
2013-2014 Hao Chu, Hongshi (Jenny) Li, Mengyi Li, Yufeng Qi, Lu Yi
2012-2013 Bo Chen, Braden Rustand, Jing Wang
2011-2012 (Jerry) Xuheng Chen, Yuefeng Ji, Braden Rustand, Yueren Wang, Shuai Yang
2010-2011 Mandeep Bariah, Jeffrey Ting, Xiaoting (Sunny) Wang
2009-2010 (Raymond) Yejun Song, Roger Yang
2007-2008 Phillip Jang, Yinlai Meng, Roger Yang
2006-2007 (Robbin) De Hu, Victoria Laan, Shuo Lu
2005-2006 Raymond Chiang, Yi Zhang,
2004-2005 Feng Li, Yew-wei Lim, Xiao Lu Wang
2003-2004 Dong Chen, Yanna Hu, Xiao Wang, Clement Wu
2002-2003 Dong Chen, Lin He, Julia Lin, Wei Claire Zhang
2001-2002 Alex Kwan, Andrew Loach, Darcy Pickard, James Wong